ج٫ بهمن ۷ام, ۱۴۰۱

خبرنگاران و رسانه

حاوی اخبار صنف خبرنگاران، اصحاب مطبوعات و رسانه های کشور

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی