چاپ دوم کتاب رسانه‌های جدید و آینده‌نگری نظارت الکترونی در ایران منتشر شد

چاپ دوم و یراست دوم کتاب « رسانه‌های جدید و آینده‌نگری نظارت الکترونی در ایران»، … ادامه خواندن چاپ دوم کتاب رسانه‌های جدید و آینده‌نگری نظارت الکترونی در ایران منتشر شد