د٫ فروردین ۷ام, ۱۴۰۲

خبرنگاران و رسانه

حاوی اخبار صنف خبرنگاران، اصحاب مطبوعات و رسانه های کشور

جامعه رسانه نیازمند الگوی سواد رسانه ای است

1 دقیقه خوانده شده
جامعه رسانه نیازمند الگوی سواد رسانه ای است

افکار و رفتار انسان آگاهانه و ناآگاهانه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از پلتفرم های متنوع رسانه محور دارند.

افراد متناسب با سطح سواد در ساختار شبکه ای رسانه ها مشارکت دارند. هدف سواد رسانه ای آگاهانه کردن این تاثیرات و ارتباطات و ارتقای سطح تعاملات است. ارائه دانش و اخلاقی که رسانه و کاربر همسو و هم هدف جامعه رسانه ای سالم، پویا و مفید را ایجاد کنند.

سواد رسانه ای در فرهنگ و جامعه رشدیافته یک انتخاب نیست ضرورت و مزیت است وظیفه ای که هر عضو جامعه رسانه باید یاد بگیرد برای داشتن محیطی با شاخص های برتر علمی و فرهنگی برای ایجاد شبکه های سواد محور ارتباطی از این نظر است که باید به سواد رسانه ای به عنوان یک الگوی توسعه فرد و جامعه توجه شود و متناسب با ساختار جامعه برنامه ریزی های ارتقای استاندارد آن تدوین و اجرا گردد تا هر جامعه ای تعامل مطلوبی با روند جهانی تحول در رسانه ها داشته باشد.

آنچه فهم و پذیرش الگوی مطلوب استفاده از رسانه را ممکن می سازد و سبب خواهد شد فرهنگ و شناخت درستی از ساختار و ماهیت رسانه ها شکل بگیرد و فرد و نهادهای جامعه با فرآیند تحول رسانه ها همسویی سالم و سازنده ای داشته باشند منوط به شیوه توسعه الگو ی آموزش سواد رسانه ای است اگر سواد رسانه ای به روشی استاندارد که سبب تاثیر سازنده در کاربران و رسانه ها گردد بسترسازی شود هم تعریف درستی از رسانه در نگرش جامعه نهادینه خواهد شد و هم ساختارهای تعامل با رسانه ها ماهیتی اخلاق محور و دانش محور خواهند داشت آنچه که هدف الگوی سواد رسانه ای است.

اگر محتواهای رسانه ها در هر پلتفرمی با هدف آگاه سازی ، سالم سازی و پیشرفت ارائه شوند و رسانه ها و کاربران از مزایا و اهمیت سواد رسانه ای شناخت داشته باشند و دانش محور از امکانات و خدمات ابزار رسانه استفاده کنند الگوی سواد رسانه ای شکل خواهد گرفت الگویی که سبب می شود مبانی درستی از رسانه و کاربر بر مبنای ماهیت سواد رسانه ای ارائه شود و شیوه درست استفاده از رسانه ها شکل بگیرد مدیریت سواد محور کاربر و رسانه در الگوی سواد رسانه ای تعریف و اجرا می شود درک درست از چیستی و کاربرد سواد رسانه ای شکل خواهد گرفت و افراد و نهادهای جامعه می توانند از مزایای و امکانات الگوی سواد رسانه ای بهره مند شوند .

جامعه در سنین و سطوح فکری مختلف با پلتفرم های متنوع رسانه محور در تعامل هستند و طبعا متاثر از ماهیت و ساختار رسانه ها قرار خواهند گرفت در جهان تحول یافته امروزی که قدرت رسانه قدرت غالب و تاثیر گذاری است در صورت نداشتن سواد رسانه ای امنیت ، پیشرفت و سلامتی در معرض آسیب قرارخواهد گرفت از این نظر برای داشتن جامعه سالم و پیشرفته برای برتری در عرصه جهانی باید قدرت رسانه مدیریت شود باید کاربر باسواد شود تا قدرت و امکانات رسانه ها هدفمند در فرآیند توسعه بکار گرفته شوند .

محیط تعاملی ایده آل رسانه ها و کاربران منوط به ارائه و اجرای شاخص های مطرح در توسعه سواد رسانه ای است تدوین مبانی آموزش سواد رسانه ای ، ارائه الگوها و راهکارهای مهندسی شده جهت بسترسازی موثر سواد رسانه ای متناسب با نهادهای جامعه ، استفاده از تخصص و ایده فعالان حوزه سواد رسانه ای ، همسویی سایر نهادهای جامعه با برنامه ریزی های توسعه سواد رسانه ای ، پیروی رسانه ها و کاربران از اصول سواد رسانه ای … با اهمیت به این اولویت ها و سایر مولفه های مرتبط با الگوی سواد رسانه ای است که می توان مسیر و مقصدی مطلوب برای رسانه و کاربر متصور شد و جامعه رسانه ای منطبق با معیارهای استاندارد سواد رسانه ای داشت .

ساخت جامعه ای با شاخص های سواد رسانه ای که در آن کاربر و رسانه درست تعریف شده باشند نیازمند تعهد ، تخصص و تلاش است اقدامات همه جانبه دانش محور که بتوانند بسترسازی اصولی فرآیند سواد رسانه ای را تحقق ببخشند کاربر و رسانه را رشد دهند از این نظر افراد و نهادهای مرتبط با توسعه سواد رسانه ای باید این نیاز،امتیاز و ضرورت را درک کرده و به عنوان وظیفه اجتماعی و ملی در راستای ساخت جامعه ای با استانداردهای سواد رسانه ای اقدام نمایند تا با داشتن الگوی سواد رسانه ای فضایی سالم و سازنده برای هر کاربر و رسانه ایجاد شود محیطی باسواد که سبب ارتقای دانش و اخلاق توسط ابزاری به نام رسانه گردد .

الگوی سواد رسانه ای یاد می دهد که رسانه ها نیازمند ساختار تعریف شده سواد محور هستند کاربران نیازمند دانش و اخلاق تعامل با رسانه ها هستند و جامعه نیازمند فرهنگی که رسانه و کاربر آن باسواد باشند.

*علی صابری
عضو انجمن سواد رسانه ای ایران

جامعه رسانه نیازمند الگوی سواد رسانه ای است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.