پ٫ مهر ۶ام, ۱۴۰۲

خبرنگاران و رسانه

حاوی اخبار صنف خبرنگاران، اصحاب مطبوعات و رسانه های کشور

ثبت شکایت

1 دقیقه خوانده شده

ساترا براى ارتقای کیفیت خدمات‌دهى رسانه‌هاى صوتى و تصویرى، پیشگیرى و جلوگیرى از تخلفات احتمالى، سامانه پایش مردمى ساپرا را در اختیار...