س. آگوست 16th, 2022

خبرنگاران و رسانه

حاوی اخبار صنف خبرنگاران، اصحاب مطبوعات و رسانه های کشور

اختتامیه چهارمین جشنواره مطبوعات و رسانه های استان البرز