کتاب «دیپلماسی بازی‌های دیجیتال» منتشر شد

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کتاب «دیپلماسی بازی‌های دیجیتال: مفهوم‌شناسی، جایگاه و ارزیابی» را به قلم اکبر نصراللهی رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ‌ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی و فرزانه شریفی مدیر انستیتو ملی بازی‌سازی منتشر کرده است.