نگاهی به اولین‌ها در جهان؛ چرا تلویزیون‌های دنیا، برون‌مرزی دارد؟

آنچه موجب شد برون‌مرزی ما در جهان مطرح شوند موجی نو در عرصه رسانه‌های منطقه‌ای … ادامه خواندن نگاهی به اولین‌ها در جهان؛ چرا تلویزیون‌های دنیا، برون‌مرزی دارد؟