رسانه ملی در زمان حوادث بازوی کمکی مدیریت بحران است

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در زمان بحران، به کارگیری امکانات شهرداری ها و … ادامه خواندن رسانه ملی در زمان حوادث بازوی کمکی مدیریت بحران است