س. مه 24th, 2022

خبرنگاران و رسانه

حاوی اخبار صنف خبرنگاران، اصحاب مطبوعات و رسانه های کشور

نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول: فرهاد قنبری

نشانی پست الکترونیکی:

Ghanbari1280@Yahoo.com

Farhad.ghanbari1280@Gmail.com

شماره تلفن همراه: 09354268281

صندوق پستی: 134/31875

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان انقلاب اسلامی، خیابان کارگر شمالی، خیابان مستعلی، پلاک12، واحد3

کدپستی: 1418814555