با رای اعضا؛ هوشمند عضو هیات مدیره خانه مطبوعات گیلان شد

در انتخابات خانه مطبوعات استان گیلان در بخش خبرنگاران سینا هوشمند گورابی از خمام عضو هیات مدیره خانه مطبوعات گیلان شد.